Wymagania Techniczne

Wymagania Techniczne TLLIX dla użytkowników znajdują się poniżej. Dla większej przejrzystości, wymagania te zostały podzielone na grupy ze względu na warstwy modelu referencyjnego OSI.

WARSTWA 1 (Połączenie fizyczne)

1. Interfejsy wspomagające to 1000BASE-T (miedziany), 1000BASE-SX (wielomodowy) oraz 1000BASE-LX/LH (jednomodowy).

2. Interfejsy Ethernetu przyłączone do TLLIX zostaną jasno skonfigurowane za pomocą ustawień duplexowych, ustawień prędkości oraz innych, jednak nie będą automatycznie wykrywające.

WARSTWA 2 (warstwa MAC)

1. Ramki przekazywane do osobnych portów peeringu TLLIX będą posiadać taki sam adres źródłowy MAC.

2. Ramki przekazywane do portów peeringu TLLIX nie będą przydzielane do adresu końcowego MAC multicast lub broadcast, za wyjątkiem:

  • pakietów ARP broadcast
  • pakietów IPv6 Neighbour Discovery multicast

3. Ramki przekazywane do portów peeringu TLLIX będą posiadać jeden z następujących typów Ethernetu:

  • 0A—0800 - IPv4
  • 0A—0806 - ARP
  • 0A—86dd - IPv6

4. Ruch protokołów link-local nie będzie przekazywany do portów peeringu TLLIX, za wyjątkiem:

  • ARP
  • IPv6 Neighbor Discovery

WARSTWA 3 (warstwa IP)

1. Interfejsy połączone z portami peeringu TLLIX będą używać adresów IP i masek podsieci (długość prefiksów) przypisanych im przez TLLIX.

2. Pakiety IP przydzielone do adresu broadcast kierowanego przez LAN peeringu TLLIX nie będą automatycznie przekazywane do portów TLLIX.

3. Ruch będzie przekazywany danemu użytkownikowi TLLIX tylko w przypadku otrzymania zgody od użytkownika-odbiorcy w postaci:

  • informacji o możliwości użycia trasy w sieci TLLIX
  • lub w wyraźny sposób wyrażony na piśmie

4. Ruch nie może być rutynowo wymieniany między dwoma portami TLLIX należącymi do jednego użytkownika TLLIX.

5. Nie ma konieczności wymiany ruchu z wszystkimi innymi użytkownikami.

WARSTWA 4 (BGP4)

1. BGP4 to jedyny protokół routingu, który może być wykorzystany przez użytkownika w celu wymiany informacji routingu podczas sesji peeringu.

2. Numery AS używane w sesjach BGP4 w całej sieci peeringowej TLLIX nie mogą pochodzić z przedziału przeznaczonego do użytku prywatnego.

3. Zachęca się użytkowników TLLIX do zebrania tras zgodnie z Umową RFC2519 dla Inter-Domain Route Aggregation.

4. Miejsce adresu IP przypisanego do sieci peeringu TLLIX nie może być udostępniane do innych sieci bez wyraźnej zgody TLLIX.

5. Wszystkie trasy udostępniane w całej sieci peeringu TLLIX będą odnosić się do routera udostępniającego, pod warunkiem, że TLLIX i dwóch uczestników biorących udział nie podpisali wcześniej odpowiedniej umowy.

6. Wszystkie trasy mające być udostępniane w sesji peeringu w całym TLLIX zostaną zarejestrowane na RIPE lub na innym rejestrze publicznego routingu.

INNE

Sieć użytkownika połączonego z TLLIX musi być zgodna z obowiązującymi normami zawartymi wSTD0001 oraz w dokumentach Internet STD.